French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Naše prednosti

Lehoty. Cena. Kvalita. Bezpečnost


Výhoda №1. Gammagrafik Ltd. je zaregistrovaná v Ukrajine - krajine, kde hospodárská činnosť v oblasti holografickej ochrany dokladov a tovaru je licenčným druhom činnosti (uskutočňuje sa na základe povolení). Jako vlastník licencí Ministerstva financí Ukrajiny a Služby bezpečnosti Ukrajiny naš podnik je objektom kontroly ze strany týchto štátnych orgánov, čo v podstate poskytuje našim ukrajinským a zahraničným Zákazníkom štátne záruky Ukrajiny vo vzájomných vzťahoch s Grammagrafik Ltd. súvisiacich s objednávkami rozpracovania, výroby, použitia, dovozu do Ukrajiny a vávozu z Ukrajiny holografických výrobkov vyrábaných naším podnikom. Okrem toho,

v súlade s normatívnymi akty Ukrajiny reglementujúcimi kontrolu našej hospodárskej činnosti v oblasti holografickej ochrany Gammagrafik Ltd. nielen je zodpodná štátnym orgánom licencovania o rozpracovaných, vyrobených a použitých hologramách, ale je povinná do piatich dní od okamihu odoslania zahraničným Zákazníkom objednaných nimi hologramov predložiť Službe bezpečnosti Ukrajiny osvedčené odpovedným spôsobom kópie prepravnýc dokladov a účtov potvrdzujúcich odoslanie vyrobených Gammagrafik Ltd. hologramov zahraničných Zákazníkov.

 

Výhoda №2. Gammagrafik Ltd. v porovnaní s inými výrobcami hologramov je podnikom, ktorý zabezpečuje pre svojich Zákazníkov najrychlejšie lehoty rozpracúvania, zhotovenia a dodávky hologramov. Toto sa dosahuje presným plánovaním práce a súčinnosti výskumných, výrobných pododvetví a pododvetví logistiky spoločnosti. Teda od okamihu dohodnutia so Zákazníkom dezignu hologramu do okamihu jeho zhotovenia a dodávky Zákazníkovi pododvetia Gammagrafik Ltd. majú podľa noriem na výrobu hologramov od 5 do 10 pracovných dní a 2 pracjvné dni na colné vybavenie a odoslanie hologramov Zákazníkovi.

Výhoda №3. Gammagrafik Ltd. v porovnaní s inými výrobcami hologramov sa predstavuje na ukrajinskom a zahraničnom trhu hologramov, ako spoločnosť, ktorá poskytuje Zákazníkom hologramov najnižšie ceny v Európe. Ak nesúhlasíte s týmto, Gammagrafik Ltd. navrhuje Vám, abyste poskytli nám doklady, potvrdzujúce, že nektorý z európských výrobcov hologramov za výrobu určitého počtu hologramov Vám určil cenu nižšiu, než cena, ktorú Vám určila Gammagrafik Ltd., a my zo svojej strany poskytneme Vám dodatočnú zľavu vo výške 30 % z ceny, ktorá, ako sa zistilo, je nižšia než pôvodná naša cena bez zníženia kvality objednaných Vami hologramov.

Výhoda №4. Gammagrafik Ltd. v porovnaní s inými výrobcami hologramov rozpracúva a vyrába na objednávku od 1 tisíce individuálnych hologramov, pritom ceny takýchto objednávok sú nízke. Spoločnosť vždy má k dispozici technické prostriedky, ktoré jej umožňujú uspokojpvať poptávky aj po menšich nákladoch hologramov, počínaje od 1 000 kusov.

Výhoda №5. Gammagrafik Ltd. vyrába holografické výrobky kvalitou podľa technických podmienok У 21.2-23500426-001: 2007 “Holografické prvky a holografické ochranné prvky” zaregistrovaných Štátnym výborom Ukrajiny pre otázky technického regulovania a spotrebnej politiky. Vysokou jakost vyrábaných našou spoločnosťou holografických výrobkov potvrdzuje skutočnosť, že naše hologramy rok čo rok zabezpečujú ochranu výrobkov takýchto známych svetových značiek ako MERCEDES-BENZ, PORCHE, TOSCHIBA, KÄRCHER, HEEL, BRC, LOUDA SYSTEMS.


Výhoda №6. Konceptuálnou stratégiou Gammagrafik Ltd. pri rozpracovaní a výrobe hologramov pre Zákazníkov je poskytnúť Zákazníkom inštrumentárium pre určovanie pravosti nami vyrobených hologramov samotným Zákazníkom a zabezpečiť vytríbený, neopakovateľný dezign hologramu, doplňujúci zovňajšiu úpravu výrobku, na ktorý je hologram naniesený, a takýmto spôsobom zvýšuje spotrebiteľskú príťažlivosť výrobku s hologramom. Pre tieto účely naše výskumné a badateľské laboratória pri rozpracúvaní hologramu používajú vysoké rozlišenie zapisovacích hologram technických zariadení, mikrotexty a rozličné druhy latentných obrazov, a súčasne aj iné dodatočné druhy ochranných vlastností materiálov a značok, ktoré používa len Gammagrafik Ltd. Napríklad, vlastnosť holografickej etikety alebo nálepky sa poruší podľa formy loga Gammagrafik Ltd. pri snímaní z výrobku, z obalu výrobku alebo z iného nosiča. Takú dodatočnú ochranu máme v svojich zásobách iba my, pretože vyrobiť na objednávku takýto materiál za desiatky tisíc euro nie je možno

Drahí Zákazníci! Spoločnosť Gammagrafik Ltd. vždy rada poslúži Vám. Rozpracujeme, vyrobíme pre Vás hologramy a dodáme ich do hociktorého miesta planéty, svedomite a kvalitne. Pre nás nie sú hranice.